Valdymas

Darželio taryba
Aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija, telkianti tėvų (globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems ugdymo įstaigos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Ji numato darželio veiklos prioritetus ir perspektyvas, pritaria nuostatoms, vidaus darbo tvarkai, vaikų ugdymo organizavimo tvarkai, iniciuoja darželio, tėvų ir visos bendruomenės bendradarbiavimą. Teikia pasiūlymus dėl darželio veiklos tobulinimo, talkina formuojant darželio materialinius, žmogiškuosius išteklius, sudarant saugias vaikų ugdymo ir sveikatos saugojimo sąlygas. Svarsto darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, svarsto darželio struktūros klausimus.
Sudėtis:

 • Laimutė Miežienė – pedagogė
 • Daiva Naudužaitė – pedagogė
 • Asta Ramanauskienė – pedagogė
 • Dana Aidietienė – pedagogė
 • Rasvita Valiauskienė- tėvų atstovas
 • Renata Liutkevičienė – tėvų atstovas
 • Šarūnas Žilinskas – tėvų atstovas
 • Renata Arkušauskienė – tėvų atstovas

Pedagogų taryba
Nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija, skirta vaikų ugdymo klausimams spręsti. Pedagogų tarybai vadovauja Darželio direktorius.
Sudėtis:

 • Darželio direktorė- pirmininkė
 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 • Kiti darželyje dirbantys pedagogai, medicinos darbuotojai

Metodinė grupė
Savivaldos institucija skirta Darželio metodinei veiklai organizuoti. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui (arba tarybos rinktas pirmininkas).
Sudėtis:

 • Pavaduotoja ugdymui Anastasija Voitiul
 • Jūratė Bartkienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė
 • Dana Aidietienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė
 • Jūratė Čabienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė
 • Rūta Kazlauskienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė
 • Laimutė Miežienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė
 • Regina Čapskienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė
 • Vida Juršienė – ikimokyklinio ugdymo pedagogė
 • Daiva Naudužaitė – plaukimo instruktorė
 • Daina Pyragienė – meninio ugdymo pedagogė

Tėvų komitetai
Padeda spęsti grupės veiklos ir vaikų auklėjimo klausimus. Renkami grupių tėvų susirinkime iš nemažiau kaip trijų asmenų.


Visuotinis tėvų susirinkimas
Šaukiamas direktoriaus iniciatyva 1-2 kartus per metus arba 1/5 tėvų reikalavimu.


Vaiko gerovės komisija

Pirmininkas- logopedė Aušra Baublytė

Komisijos sekretorius- Laimutė Miežienė

Nariai: Direktorės pav. ugdymui Anastasija Voitiul

Dietistė Zita Stankevičienė

Auklėtoja Regina Čapskienė

Auklėtoja Vida Juršienė

 


Atestacinė komisija

Ona Šedbarienė- direktorė, atestacijos komisijos pirmininkė.

Laimutė Miežienė- ikimokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja- metodininkė,  delegavo pedagogų Taryba.

Jūratė Čabienė- ikimokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja- metodininkė,  delegavo pedagogų Taryba.

Vida Juršienė- ikimokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja- metodininkė, delegavo pedagogų Taryba.

Rūta Kazlauskienė-  ikimokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja- metodininkė,  delegavo pedagogų Taryba.

Rima Jastremskienė- ikimokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji mokytoja, delegavo pedagogų Taryba.

Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo skyriaus atsovas.