Veikla

LOPŠELYJE-DARŽELYJE ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS

 • Lopšelio-darželio „Gilužis“ Ikimokyklinio ugdymo programa;
 • Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa;
 • Tarptautinė socialinių įgūdžių prevencijos programa ,,Zipio draugai“ priešmokyklinio ugdymo grupėse;

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PRINCIPAI

 

HumaniškumoPripažįstama vaiko teisė būti kitokiam. Vaikas gerbiamas kaip asmenybė, turinti ryškių prigimtinių bruožų, kuriuos reikia padėti ugdyti. Ugdymas vyksta ramioje, saugioje aplinkoje, kurioje vaikas turi galimybių išreikšti save, parodyti savo gebėjimus, kūrybiškumą.

 

DemokratiškumoSkatinama lygiavertė vaiko ir suaugusiojo partnerystė ir sąveika, kai ugdytojas orientuojasi į vaiką kaip į asmenybę. Šeimos ir darželio sąveika grindžiama tėvų ir auklėtojų iniciatyvų derinimu, partnerystės plėtojimu, tėvų pedagoginiu švietimu. Vaikams sudaroma galimybė kritiškai mąstyti, rinktis sau įdomią veiklą, elgtis savarankiškai, tačiau susitariama dėl kai kurių taisyklių.

 

IndividualizavimoAtsižvelgiama į vaiko išsivystymo lygį ir planuojama tokia veiklos apimtis, kuri užtikrina sėkmingą kiekvieno šiuolaikinio vaiko ugdymą(si). Didelis dėmesys skiriamas individualumą sąlygojantiems veiksniams: šeimos kultūrai ir tradicijų įvairovei, vaiko amžiui, lyčiai, vaiko išsivystymo lygiui, charakteriui ir temperamentui, išmokimo stiliui, pomėgiams, geriau ir menkiau išsivysčiusiems gebėjimams, vaiko savęs vertinimui.

 

Sveikatingumo – ugdyti nuostatą savarankiškai  laikytis asmens higienos, pratinti saugoti savo ir kitų fizinę bei emocinę sveikatą, saugiai jaustis ir elgtis artimiausioje aplinkoje.

 

TautiškumoSiekiama padėti augančiam vaikui perimti lietuvių tautos kultūros vertybes, papročius, tradicijas, jas puoselėti ir kartu kurti savo tapatybę šiuolaikinėje visuomenėje.

 

TęstinumoKuriama namų aplinka, švenčiamos šeimos šventės, kalbama apie tuos darbus, kuriuos dirba vaikų tėvai, šeimos nariai, skaitomos knygos, žiūrimos vaiko šeimos fotografijos, susitinkama su įstaigą lankančiais broliais ar seserimis, bendraujama su mokiniais, būsimu priešmokyklinio ugdymo pedagogu, pradinio ugdymo mokytoju.

Vaiko gyvenimas lopšelyje-darželyje – šeimos gyvenimo tąsa. Gerinant ugdymo kokybę, plėtojant į vaiką orientuoto ugdymo turinio planavimą ir įgyvendinimą, užtikrinant dermę tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 2017-2018 m.m. siekiama skirti daugiau dėmesio nuostatoms ir gebėjimams, kurie formuoja vaiko tinkamą požiūrį į sveiką gyvenseną, į tautinį ir kultūrinį tapatumą, pilietiškumą, kūrybiškumą ir meninius gebėjimus.

 

 

2018-2019 m.m. lopšelio-darželio „Gilužis“ veiklos prioritetai:

 1. Bendradarbiavimo su tėvais stiprinimas;
 2. Smurto prevencija, vaikų emocinio intelekto ugdymas;
 3. Darbas grupėse, efektyvaus komandinio darbo užtikrinimas tarp darželio darbuotojų;
 4. IKT naudojimas ugdymo procese – kompiuterinio raštingumo tobulinimas.

 

PAPILDOMAS UGDYMAS
Įstaigoje organizuojamas papildomas ugdytinių lavinimas ir sudaromos sąlygos vaikų saviraiškos plėtotei. Lopšelyje – darželyje „Gilužis“ veikia šie papildomo ugdymo būreliai:

 • šokio būrelis
 • dainavimo būrelis
 • krepšinio būrelis
 • anglų kalbos būrelis

 

PARTNERYSTĖ SU ŠEIMA
Bendradarbiaujant su šeima siekiama aktyvios partnerystės, kuri turi užtikrinti kokybišką vaiko ugdymą.

Formalios sąveikos būdai:

 • Tėvų susirinkimai
 • Diskusijos
 • Tėvų švietimas ( konsultacijos, rekomendacijos, seminarai, paskaitos, konferencijos ir kt.)
 • Tėvų lankymasis grupėje, dalyvavimas ugdymo procese
 • Bendrų projektų kūrimas ir įgyvendinimas (išvykos, ekskursijos, šventiniai renginiai ir t.t.)

Neformalios sąveikos būdai:

 • Individualūs pokalbiai
 • Skelbimų lentos, informacija
 • Laiškai, žinutės